Skuteczne rozwiązania Ciągły postęp w branży techniki grzewczej, nowe rozwiązania techniczne, rosnące wymagania klientów oraz krótki czas oczekiwania na wykonanie projektu powodują, że zespoły projektowe i wykonawcze stają przed coraz nowymi wyzwaniami. Witryna schematy.info pełni rolę repozytorium plików, rysunków, schematów mających ułatwić pracę architektom, projektantom i instalatorom. Jest zatem jednym z nielicznych rozwiązań wspierających proces projektowania. Dzięki zamieszczonym na tej witrynie materiałom i ofercie usług zainteresowane strony uzyskają wsparcie i przyspieszenie wszystkich etapów przygotowania projektu.
Sklep
ON-Line
Regulamin sklepu
Polityka prywatności


Polityka prywatności Sklepu internetowego www.schematy.info
(zwana dalej „Polityką prywatności”)

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy www.schematy.info (zwany dalej „Sklepem internetowym”), prowadzony pod adresem www.schematy.info, którego właścicielem jest Adolf Mirowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ARL MIROWSKI Adolf Mirowski z siedzibą w Piołunce 27, 28-340 Sędziszów z biurem w Krakowie, ul. Przybyszewskiego 29/5, 30-128 Kraków; NIP 6561418711 (zwany dalej „Sprzedawcą”).
2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
3. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 3 pkt. 1-3 Regulaminu sklepu internetowego www.schematy.info (zwanego dalej „Regulaminem”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży z Zamawiającym (zwanej dalej „Transakcją”) oraz zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych przez Sprzedawcę usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jak również na udostępnienie danych Operatorowi First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 92, 00 – 807 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061293, NIP: 5260210429, (zwanego dalej „Operatorem”) w celu określonym w niniejszym punkcie.
4. Sklep internetowy gwarantuje Zamawiającym ochronę danych adresowych. Dane Zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówień i nie zostaną przekazane nieupoważnionym podmiotom trzecim. Sposób przechowywania danych adresowych przez Sprzedawcę będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym. Sprzedawca zapewnia Zamawiającym realizację uprawnień wynikających z art. 32 Ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy.
5. Zamawiający ma prawo do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 32 pkt 1 ppkt 6) Ustawy. W tym celu, Zamawiający jest obowiązany wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: contact@arl-mirowski.com
6. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Zamawiających, Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny z włączoną obsługą cookies oznacza, że będą one zamieszczane urządzeniu końcowym Zamawiającego. W każdym czasie Zamawiający może dokonać zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskania dostępu do plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Sprzedawca nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na tych stronach.8. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności upoważnia Sprzedawcę do wysyłania na adres email wskazany w formularzu, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Regulaminu wszelkich informacji w celu prawidłowego wykonania Transakcji.

II. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego

Strona Sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych adresowych.

a. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wypełnionego przez Zamawiającego formularza zamówienia

1. Zakup dokonany w Sklepie internetowym przez Zamawiającego będącego osobą fizyczną wymaga wypełnienia formularza zamówienia, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Regulaminu w postaci uzupełnienia pól z następującymi danymi adresowymi.
2. Zakup dokonany w Sklepie internetowym przez Zamawiającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wymaga wypełnienia formularza zamówienia, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Regulaminu w postaci uzupełnienia pól z następującymi danymi.
b. Udostępnienie danych

3. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie danych przetwarzanych przez Sprzedawcę w zakresie i celu określonym w pkt. II ust. 3 następującym podmiotom:
- Organom Administracji Państwowej oraz Porządku Publicznego
- Organom Ścigania

III. Sposób przetwarzania danych przez Sprzedającego

1. Dane adresowe zbierane przez bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Zamawiającym , odpowiedzi na jego pytania, udzielenia informacji, celem zawarcia, zmiany lub rozwiązania Transakcji.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego mogą być powierzone innym podmiotom celem prawidłowej realizacji Transakcji, takim jak: firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne.
3. Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli Zamawiający wyraził na to zgodę. Zgoda ta może zostać cofnięta przez Zamawiającego w każdej chwili.
4. Opinie i komentarze umieszczone przez Zamawiających na Stronie internetowej mogą zostać użyte w celu promocji sklepu lub Produktów znajdujących się w jego ofercie.
5. Podane przez Zamawiającego dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.
6. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z jej treścią i akceptuje jej postanowienia.

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności prosimy kierować na adres mailowy:
contact@arl-mirowski.com
bądź na adres korespondencyjny:
Adolf Mirowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ARL MIROWSKI Adolf Mirowski z siedzibą w Piołunce 27, 28-340 Sędziszów z biurem w Krakowie, ul. Przybyszewskiego 29/5, 30-128 Kraków.
NOTA PRAWNA
Zawarte informacje i materiały z powodzeniem mogą być wykorzystywane także przez inwestorów, wykonawców, serwisantów, osoby kształcące się i inne.  Wszystkie zamieszczone dokumenty, pliki i materiały pomocnicze pochodzą głównie ze zbiorów firmy Viessmann, bądź wykonane są przez osoby trzecie na podstawie  ich najlepiej posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.  Ostateczne wykorzystanie przez użytkowników witryny zamieszczonych informacji i materiałów do celów komercyjnych winno być uzgodnione z firmą Viessmann.
KONTAKT
dr inż. Adolf Mirowski

adres biura:
ul. Żeńców 30
30-734, Kraków

tel. : (+48) 782 85 85 44
e-mail: moa@viessmann.org.pl,  
drmr@schematy.info.pl

Regulamin użytkoników / RODO  |  Nota prawna