Skuteczne rozwiązania Ciągły postęp w branży techniki grzewczej, nowe rozwiązania techniczne, rosnące wymagania klientów oraz krótki czas oczekiwania na wykonanie projektu powodują, że zespoły projektowe i wykonawcze stają przed coraz nowymi wyzwaniami. Witryna schematy.info pełni rolę repozytorium plików, rysunków, schematów mających ułatwić pracę architektom, projektantom i instalatorom. Jest zatem jednym z nielicznych rozwiązań wspierających proces projektowania. Dzięki zamieszczonym na tej witrynie materiałom i ofercie usług zainteresowane strony uzyskają wsparcie i przyspieszenie wszystkich etapów przygotowania projektu.
Sklep
ON-Line
Regulamin sklepu
Polityka prywatności


Regulamin sklepu internetowego www.schematy.info
(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1
Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.schematy.info (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) jest Adolf Mirowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ARL MIROWSKI Adolf Mirowski z siedzibą w Piołunce 27, 28-340 Sędziszów z biurem w Krakowie, ul. Przybyszewskiego 29/5, 30-128 Kraków; NIP 6561418711 (zwanym dalej „Sprzedawcą”).
2.Stronami umowy są: Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz Sprzedawca.

§ 2
Przedmioty

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są:
a) Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
b) warunki zawierania i rozwiązywania umowy w Sklepie internetowym (zwanej dalej „Transakcją”),
c) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Przedmiotem Transakcji są produkty przedstawione w ofercie Sklepu internetowego stanowiące publikacje branżowe wydane przez Sprzedawcę lub inne będące w programie sprzedaży, na stronie głównej www.schematy.info (zwane dalej „Produktami”).
3. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Wszystkie prezentowane przedmioty posiadają widoczną cenę, wyrażoną w złotych polskich (PLN) będącą ceną brutto.
5. Sprzedawca jest płatnikiem VAT. Jako dowód zawarcia Transakcji wystawiana jest faktura VAT.

§ 3
Składanie i realizacja zamówień

1. Wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go, zgodnie z procedurą określoną w pkt. 2 poniżej, jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
2. Zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełnienia formularza zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Zamawiającego z treścią Regulaminu oraz zaakceptowaniem wszystkich jego postanowień, co stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia.
3. Wypełnienie formularza zamówienia polega na wprowadzeniu określonych danych do odpowiednich pól formularza zamówienia oraz naciśnięcia przycisku „Dalej”, znajdującym się na końcu formularza zamówienia. Dane, których konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego jest warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia, wskazane zostały w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.schematy.info (zwanego dalej „Polityką prywatności”), stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu. Kolejno, Zamawiający przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności oraz sposobu odbioru zamówienia (w przypadku zamówień realizowanych w formie drukowanej). Złożenie zamówienia następuje w momencie otrzymania potwierdzenia pod wskazany adres e-mail. W momencie złożenia zamówienia Sprzedający zapisuje w bazie dane wypełnione przez Zamawiającego poprzez formularz, oraz data i godzina złożenia zamówienia.
4. Zamówienie złożone zgodnie z procedurą, określoną w § 3 pkt. 1 – 3 niniejszego Regulaminu będzie automatycznie potwierdzone poprzez wiadomość w formie e-mail wysłaną na adres mailowy Zamawiającego podany w formularzu zamówienia. Automatyczne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Transakcji między Sprzedawcą oraz Zamawiającym.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów bądź usuwania Produktów z oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nim zmian. Zmiana cen nie może zostać dokonana w stosunku do Produktów już zamówionych.
6. Zamawiający jest związany ceną Produktu wskazaną w momencie złożenia zamówienia.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług. Sprzedawca może zaprzestać świadczenia usług w całości lub w części, w szczególności jeżeli jest to niezbędne dla dokonania aktualizacji systemu, naprawy serwerów, usunięcia awarii, zmian podwyższających jakość świadczonych usług.8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za:
a) przerwy w świadczeniu usług spowodowane działaniem siły wyższej,
b) za błędne podanie danych Zamawiającego podczas wypełniania formularza zamówień.

§ 4
Dostawa

1. Realizacja zamówień Produktów w wersji elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do pobrania zakupionego Produktu.
2. Zamówienia Produktów w wersji drukowanej realizowane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Produktu przez zewnętrznego usługodawcę. Strony mogą ustalić inny termin realizacji zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku złożenia zamówienia na wyższą kwotę bądź w przypadku wysyłki Produktu poza granicę Polski, warunki dostawy mogą być ustalone z Zamawiającym indywidualnie.
4. Przesyłki są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera w zależności od wybranej przez Zamawiającego opcji. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający. Sprzedawca oświadcza, iż dostarczane przez niego Produkty są odpowiednio zabezpieczone.
5. Od chwili nadania przesyłki do chwili jej odbioru przez Zamawiającego, odpowiedzialność za przesyłkę ponosi przewoźnik.
6. Odbiór przesyłki od przewoźnika musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności przesyłki oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
7. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Zamawiającemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego odbioru przez Zamawiającego. Za odbiór Produktu uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Zamawiającego.
8. Odbierając przesyłkę Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
9. Zakupione Produkty są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres korespondencyjny (adres wysyłki 1.), z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 Regulaminu. Ewentualna zmiana adresu korespondencyjnego możliwa jest wyłącznie w przypadku poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie przed nadaniem przesyłki. W celu zmiany adresu korespondencyjnego należy przesłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z odpowiednią informacją.
10. Sprzedawca zastrzega, iż czas dostawy może ulec zmianie w zależności od wybranej przez Zamawiającego opcji doręczenia Produktu.
11. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, niezależnych od Sprzedawcy.
12. Odbiór Produktu może zostać dokonany osobiście w siedzibie Sprzedawcy, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowej opłaty.

§5
Sposoby płatności

1. Stosowane formy płatności są następujące::
a) Płatność za pośrednictwem First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 92, 00 – 807 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061293, NIP: 5260210429, (zwanej dalej „Operatorem”) w momencie składania zamówienia – standardowa procedura płatności. Operator występuje jako instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 z późn. zm.) Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi przez Operatora następuje na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Sprzedającym a Operatorem. Operator nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym.
b) Przelewem na konto Sprzedawcy - w szczególnych przypadkach, uprzednio uzgodnionych ze Sprzedawcą (m.in. w przypadku dostawy poza granice Polski).

Dane do wpłat bankowych:
Nr rachunku bankowego: 46 1090 2590 0000 0001 3137 4805
Beneficjent: Adolf Mirowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
ARL MIROWSKI Adolf Mirowski
Piołunka 27, 28-340 Sędziszów

2. W przypadku wybrania przez Zamawiającego formy płatności określonej w pkt. b) powyżej, Zamawiający proszony jest o złożenie zamówienia a po dokonaniu potwierdzenia przez Sprzedawcę, o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia.

§ 6
Reklamacje i zwroty

1. W chwili odbioru przesyłki, Zamawiający jest zobowiązany do jej sprawdzenia pod względem ilościowym oraz jakościowym. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi. Podstawą reklamacji na uszkodzenia powstałe w czasie transportu przesyłki jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.
2. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki odstąpić od Transakcji t.j. zrezygnować z Produktu kupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonym w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
3. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dokonania zwrotu Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zaoferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
4. Odstąpienie od umowy określone w pkt. 2-3 powyżej dotyczy wyłącznie sprzedaży dokonanej przez Konsumenta, a więc zgodnie z art. 221 k.c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
5. Wszelkie reklamacje jakościowe lub ilościowe Zamawiający powinni kierować na adres Sprzedawcy, listem poleconym. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię nazwisko lub nazwę Zamawiającego, adres zamieszkania lub siedziby, jak również wskazywać podstawę reklamacji. Reklamacja Zamawiającego powinna zostać rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedającemu.
6. Zwrot Produktu jest możliwy tylko wówczas, gdy Produkt nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony oraz uszkodzony. Dokonanie zwrotu Produktu jest możliwe poprzez odesłanie otrzymanej przesyłki do Sprzedawcy wraz z otrzymanym rachunkiem w terminie maksymalnie 7 dni od dnia odebrania przesyłki. Koszty dostarczenia Produktu do Sprzedającego oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego Produktu ponosi Zamawiający. W przypadku niespełnienia tych warunków, Produkt nie zostanie przyjęty. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony Produkt są zwracane przelewem na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania Produktu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

§7
Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych Zamawiających określone są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy do siedziby Sprzedającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm).
2. Wszystkie prawa do wizerunku Strony internetowej, a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na Stronie internetowej są zastrzeżone. Wskazane na stronie internetowej Produkty stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Bez pisemnej zgody Sprzedawcy, żadna część Produktów dostępnych w Sklepie internetowym nie może być powielana, kopiowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie www. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora stanowi naruszenie praw autorskich Sprzedawcy, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm).
3. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy regulamin.
4. Sprzedawca oświadcza, że produkty przez niego wydane nie wykorzystują żadnych utworów podlegających ochronie przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, takimi jak Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
5. Sprzedawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Sklepie internetowym.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na Stronie internetowej.
7. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, a w miejsce nieważnego postanowienia wchodzi postanowienie najbardziej odpowiadające pierwotnemu celowi Regulaminu.

NOTA PRAWNA
Zawarte informacje i materiały z powodzeniem mogą być wykorzystywane także przez inwestorów, wykonawców, serwisantów, osoby kształcące się i inne.  Wszystkie zamieszczone dokumenty, pliki i materiały pomocnicze pochodzą głównie ze zbiorów firmy Viessmann, bądź wykonane są przez osoby trzecie na podstawie  ich najlepiej posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.  Ostateczne wykorzystanie przez użytkowników witryny zamieszczonych informacji i materiałów do celów komercyjnych winno być uzgodnione z firmą Viessmann.
KONTAKT
dr inż. Adolf Mirowski

adres biura:
ul. Żeńców 30
30-734, Kraków

tel. : (+48) 782 85 85 44
e-mail: moa@viessmann.org.pl,  
drmr@schematy.info.pl

Regulamin użytkoników / RODO  |  Nota prawna